Alkolås i alle kjøretøy

 

Bakgrunn

Sommeren 2015 ble det vedtatt av et enstemmig Storting at det skulle innføres bruk av alkolås i alle kjøretøy på vei som driver persontransport mot vederlag. Vegdirektoratet fikk så i oppgave å utrede økonomiske og administrative konsekvenser ved en nasjonal regulering av alkolås i all persontransport mot vederlag. Kartleggingen skulle inneholde en vurdering av kostnadene for transportbransjen og den samfunnsmessige nytteverdien innføringen av et slikt påbud gir. Vegdirektoratet ble også gitt i oppdrag om å utarbeide forslag til juridisk grunnlag for å kunne innføre påbudet. 6. mars 2017 var rapporten klar og kan leses i detalj her.

Hva betyr dette for buss selskapet?

I rapporten foreslår Vegdirektoratet at forskriften skal tre i kraft 6 måneder etter at forskriften er vedtatt. Dette er for å sikre at busser som er i bestilling (uten alkolås) får en rimelig frist til å forberede seg på forskriftskravet. En ny lovgivning vil bli gjeldende for buss og minibuss fra 01.01-2019. Vegdirektoratet vil foreslå at de bussene som allerede er registrert uten alkolås før lovgivningen trer i kraft, omfattes av en overgangsordning på 5 år. Hensikten med overgangsordningen er at transportvirksomhetene skal ha tid på seg for å planlegge en mest mulig optimal innfasing av alkolås i kjøretøyparken. De mener at en overgangsordning på 5 år vil gi god tid til å planlegge installasjonene slik at det påvirker driften minst mulig. Da mange fylkeskommuner de siste årene alt har satt krav til alkolås som et sikkerhetstiltak, betyr det at det allerede finnes mange busser på veien der alkolås alt er installert og vil følgelig ikke ha behov for ettermontering så sant alkolås installert oppfyller myndighetenes krav til kvalitet. (CENELEC-standard)

Metrotek leverer Dräger alkolås

Metrotek er en ledende leverandør av anerkjente produkter til buss og øvrig kollektivtrafikk.  Vi har lang og god erfaring med montering og service av alkolås, vi fører alkolås fra Dräger da vi vet at denne oppfyller alle gjeldende krav til kvalitet. For å sikre at det blir montert inn driftssikre alkolåser, har myndighetene lagt siste CENELEC-standard fra 2014 inn som et typegodkjenningskrav til alkolås som skal benyttes. I CENELEC-standard EN50436-1 og -2:2014, stilles det en rekke krav til alkolåsen når det gjelder funksjonalitet og kvalitet. Den skal måtte tåle ekstreme temperaturer på begge sider av skalaen, samt smuss, støv og fuktighet som kan forekomme i kupeen på en bil. Standarden setter også en rekke krav som omhandler integrering opp mot moderne kjøretøy. Alkolåsen må kunne samhandle med dem på en slik måte at vi ikke risikerer å ende opp i trafikkfarlige situasjoner, og i situasjoner der kjøretøyet slutter å virke. En god alkolås sikrer god drift på sikt. En den dyrere ved innkjøp, vil den likvel kunne medføre besparinger på lang sikt. Driftstans er en kostbar situasjon som ingen ønsker å komme i.

Godkjent alkolåsverksted

Det foreslås i forskriften at installasjon av alkolås og service på denne hovedsakelig skjer av et spesialverksted, såkalt «alkolåsverksted», godkjent av Statens vegvesen. Det foreslås videre i forskriften at oppfølgingen av påbudet  hovedsakelig skal skje ved kontroll langs veg og kontroll på det godkjente alkolåsverkstedet. Sanksjoner vil kunne rettes mot transportvirksomheten dersom alkolåsen ikke er montert i det aktuelle kjøretøyet som stanses, om alkolåsen ikke har strømtilførsel eller dersom alkolåsen ikke har gjennomgått service. Dersom transportvirksomheten ikke følger kravet om alkolås vil virksomheten for øvrig kunne rammes etter vegtrafikklovens bestemmelser i kapittel 5 – reaksjoner ved overtredelse m.m. Vegtrafikkloven har allerede bestemmelser som vil regulere dette. Metrotek har vært registrert som godkjent alkolåsverksted i flere år, og vi har bred erfaring fra montering i en rekke forskjellige kjøretøy. Vi kjenner kollektivbransjen godt, og vet at operatørselskapene daglig møter store krav. Krav til at rutene kjøres presist, at informasjonen til passasjerene er god og at reisen oppleves trygg og bekvem. Nettopp derfor tilbyr vi løsninger, kompetanse og oppfølging på en måte som gjør av våre kunder oppnår maksimalt fokus på den daglige driften og dermed legger grunnlaget for en bedre og mer lønnsom drift.

Ved innføring av alkolås bør rutiner på plass

Det følger av vegtrafikkloven § 22b at fører av kjøretøy som driver med person- eller godstransport ikke skal nyte alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. Forbudet gjelder også 8 timer før arbeidstiden begynner. I likhet med vegtrafikkloven § 22 b skal et påbud om alkolås forhindre ruspåvirket kjøring. Påbudet om alkolås skiller seg fra vegtrafikkloven § 22 b ved at det ikke regulerer reaksjoner ovenfor fører som har kjørt i ruspåvirket tilstand. Påbudet om alkolås vil kun regulere hvorvidt et kjøretøy har en alkolås eller ikke, og reaksjoner for brudd på dette. Gjennom vår fartstid med alkolås har vi erfart at en gjennomført handlingsplan rundt alkolås kan være meget nyttig å ha implementert i bedriften, gjerne i forkant av implementering av selve alkolåsen. Det er viktig at alle som er involvert i bruken og administrasjonen av alkolåssystemet er godt informert om hvordan den fungerer, og hva slags reaksjoner man kan vente seg ved avvik. Dersom det er interessant for kunder som vurderer alkolås, kan Metrotek bistå med erfaring rundt etablering av gode rutiner og skille mellom pliktmessig avhold og vegtrafikkloven § 22 b. Gode rutiner kan være til god hjelp for både arbeidsgiver og arbeidstaker når en situasjon måtte dukke opp. Alkolåsen sikrer trafikken, gode rutiner sikrer de ansatte. Ta gjerne kontakt for en hyggelig alkolåsprat!