Tunnelbrann kan fort bli farlig!

Vi har hatt flere alvorlige tunnelbranner de senere årene, både i Norge og i Europa. Noen med katastrofalt utfall. I 1999 tok et belgisk vogntog fyr inne i Mont Blanc-tunnelen, med et resultat at 39 mennesker omkom. I Norge har vi hatt branner i Skatestraumtunnelen, Gudvangatunnelen og Oslofjordtunnelen. Flaks og tilfeldigheter gjorde at ingen menneskeliv gikk tapt i disse brannene. Heldigvis…

Biltunneler er spesielt utsatt for brann ettersom de fleste av kjøretøyene inneholder lettantennelig drivstoff som kan ta fyr eller eksplodere etter kollisjon eller andre årsaker I tillegg fylles hulrommene i tunnelene ofte med brannfarlig PE-skum for å bedre isolasjonen. Under en ulykke i Eidsvolltunnelen i 2012 tok dette skummet fyr, og mye av tunnelen ble totalt ødelagt.

Ifølge en kartlegging av branner i vegtunneler av Tor-Olav Nævestad og Sunniva Frislid Meyer i 2012, forekom 44 % av tunnelbrannene i perioden 2008–2011 i tunneler med høy stingning, enda disse utgjør bare ca. 4 % av biltunnelene og ca. 16 % av samlet tunnellengde. I bratte tunneler er tekniske feil med tungbiler den vanligste brannårsaken, og det er ikke bremsene som er problemet. De fleste av tunellbranner starter i motorrommet på vogntog.

Når en slik brann oppstår, blir fort et lite seks kilos pulverapparat til liten nytte, og brannen kan lett få utvikle seg. Dette hadde vi muligens kunnet unngå dersom kjøretøyet hadde hatt et automatisk brannslukningssystem fra Fogmaker innmontert. Fogmaker er basert på vanntåke og har en unik effekt. Systemet er meget effektivt og medfører et temperaturfall på hele 734 grader C i løpet av 10 sekunder. Fjerner man alle faktorer for at en brann skal kunne oppstå som oksygen, temperatur og brennbart materiale, hindrer man brannen i å utvikle seg – og følgelig hindrer den i å spre seg. Dessverre finnes det i dag ingen krav til automatisk brannslukkingssystem i lastebil per i dag.

Heldigvis er det mange selskaper som likevel har valgt å installere brannslukkingssystem på sine egne biler. Det er dårlig reklame for selskapet dersom en lastebil med deres logo står i full fyr i en tunnel. Utfordringen som ofte melder seg er at mange transportkjøpere og vareeiere benytter seg av selvstendig næringsdrivende sjåfører med egen bil på kontrakt, eller mindre transportselskaper og har gjennom dette ikke et juridisk ansvar for bilene som kjører for dem.

Vår påstand er at selv om man ikke nødvendigvis har det juridiske ansvaret for en bil, rammes man like fullt av den negative publisiteten som kan oppstå dersom en lastebil med deres logo lager en alvorlig brann med fare for at menneskeliv kan gå tapt. En oppdragsgiver/vareeier burde kunne kreve at brannslukningssystem er installert i bilen for at transportører skal kunne kjøre for dem under deres navn. Mange vareeiere krever dette innmontert allerede i dag, særlig på biler som transporterer farlig gods (ADR). Så får vi håpe at også myndighetene ser nytten av slike systemer, og muligens vurderer å innføre dette som et ledd til krav for ferdsel i norske tunneler.

Nedenfor kan du se en video med en demonstrasjon av et slikt brannslukningssystem og hvor effektivt det er.